IZ UKR004

Institute of Agriculture

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

1,203

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
1,203

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 1,203 معادل ‎5.08‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.05‎ و حداکثر امتیاز ‎7.40‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت