جزییات موسسه

Institute of Agriculture
کد موسسه
UKR004
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.25
طول جغرافیایی
30.3
محصولات دارای بیشترین نماینده
soybeans
beans
forages
نامشخص
1,200
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
lupine
774
haricot
136
soybean
118
clover
90
darnel
80
سایر
35
نامشخص
116
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lupinus
Phaseolus
Glycine
Trifolium
Lolium
سایر
1
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lupinus luteus
Lupinus albus
Phaseolus vulgaris
Glycine max
Trifolium pratense
سایر
122
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,203 عبارت است از 5.08. نمره کمینه 3.05 و نمره بیشینه 7.40 است.