جزییات موسسه

Institute of Agriculture of the Southern Region
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۳۹
طول جغرافیایی
۳۲٫۳۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
soybeans
نامشخص
۴۱۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
cotton
۲۷۱
awnless brome grass
۱۳۳
cocksfoot
۱۳۱
soybean
۱۱۶
medic
۹۴
سایر
۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Gossypium
Bromopsis
Dactylis
Glycine
Medicago
سایر
۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Gossypium hirsutum
Bromopsis inermis
Dactylis glomerata
Glycine max
Medicago sativa
سایر
۴۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 752 عبارت است از 5.26. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 8.10 است.