جزییات موسسه

Institute of Agriculture of the Southern Region
کد موسسه
UKR006
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.39
طول جغرافیایی
32.38
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
soybeans
maize
نامشخص
474
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
cotton
272
awnless brome grass
133
cocksfoot
132
soybean
118
medic
94
سایر
25
نامشخص
66
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Gossypium
Bromopsis
Dactylis
Glycine
Medicago
سایر
23
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Gossypium hirsutum
Bromopsis inermis
Dactylis glomerata
Glycine max
Medicago sativa
سایر
74
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 752 عبارت است از 5.25. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 7.60 است.