جزییات موسسه

Ivano-Frankivs'k Institute of Agroindustrial Production
کد موسسه
UKR013
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۴
طول جغرافیایی
۲۴٫۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
rape
۶۷۰
cole seed
۴۹
brown mustard
۴۳
camelina
۴۳
mustard
۱۷
سایر
۱۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Camelina
Sinapis
Raphanus
Eruca
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica napus
Camelina sativa
Brassica rapa
Brassica juncea
Brassica nigra
سایر
۴۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 835 عبارت است از 6.15. نمره کمینه 3.75 و نمره بیشینه 8.00 است.