جزییات موسسه

Institute of Sugarbeet
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۲
طول جغرافیایی
۳۰٫۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
۳۱۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
fodder beet
۲۹۵
willow
۱۳
chicory
۱۲
miscanthus
۱۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Beta
Salics
Cichorium
Miscanthus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Beta vulgaris
Cichorium inthybus
Beta cicla
Miscanthus sinensis
Beta trigyna
سایر
۳۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 330 عبارت است از 5.35. نمره کمینه 3.75 و نمره بیشینه 7.95 است.