جزییات موسسه

Institute of Agriculture of the Woodlands
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۱۸
طول جغرافیایی
۲۸٫۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
amaranth
نامشخص
۲۱۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
hop
۲۱۲
amaranth
۱
bird's-foot
۱
trefoil
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Humulus
Amaranthus
Lotus
Ornithopus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Humulus lupulus
Amaranthus leucospermus
Lotus corniculatus
Ornithopus sativus
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 215 عبارت است از 6.49. نمره کمینه 4.80 و نمره بیشینه 7.75 است.