جزییات موسسه

Institute of Forages
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۱۱
طول جغرافیایی
۲۸٫۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
amaranth
نامشخص
۴۸۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
clover
۱۷۳
awnless brome grass
۱۲۰
trefoil
۶۱
fescue
۵۶
medic
۴۲
سایر
۱۵۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Bromopsis
Lotus
Festuca
Medicago
سایر
۱۵۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Bromopsis inermis
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
Medicago sativa
Trifolium repens
سایر
۲۶۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 608 عبارت است از 5.46. نمره کمینه 2.45 و نمره بیشینه 7.85 است.