جزییات موسسه

Institute of Forages
کد موسسه
UKR020
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.11
طول جغرافیایی
28.3
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
amaranth
نامشخص
570
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
clover
173
awnless brome grass
120
trefoil
61
fescue
56
medic
41
سایر
157
نامشخص
82
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Bromopsis
Lotus
Ornithopus
Festuca
سایر
220
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Bromopsis inermis
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
Ornithopus sativus
Arrhenatherum elatius
سایر
304
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 608 عبارت است از 5.46. نمره کمینه 2.45 و نمره بیشینه 7.85 است.