جزییات موسسه

Zakarpats'kyi Institute of Agroindustrial Production
کد موسسه
UKR027
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.11
طول جغرافیایی
25.18
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
339
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tobacco
305
apple
14
vine
14
strawberry
4
sweet cherry
4
سایر
12
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Nicotiana
Malus
Vitis
Cerasus
Fragaria
سایر
12
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Nicotiana tabacum
Malus domestica
Vitis vinifera
Cerasus avium
Fragaria sp.
سایر
21
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 353 عبارت است از 4.98. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 7.50 است.