جزییات موسسه

Mliyiv Institute of Horticulture (n.a. Symyrenko)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۱۹
طول جغرافیایی
۳۱٫۳۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple (tree)
۷۵۱
(common) plum
۱۵۸
currant
۸۷
(red) raspberry
۷۴
gooseberry
۵۵
سایر
۲۶۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Prunus
Ribes
Rubus
Grossularia
سایر
۱۹۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Malus sp.
Prunus domestica
Ribes nigrum
Rubus idaeus
سایر
۳۹۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,390 عبارت است از 4.67. نمره کمینه 2.45 و نمره بیشینه 7.60 است.