جزییات موسسه

Vinnytsia State Regional Agricultural Experimental Station
کد موسسه
UKR085
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.13
طول جغرافیایی
28.28
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
black cumin
1
bunias,sea rocket
1
cup plant
1
echinacea,purple-coneflower
1
garden rhubarb
1
سایر
2
نامشخص
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Bunias
Atriplex
Echinacea
Nigella
Rhaponticum
سایر
2
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Bunias orientalis
Atriplex hortensis
Echinacea purpurea
Nigella sp.
Rhaponticum carthamoides
سایر
2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
7
5.25
3.5
1.75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7 عبارت است از 4.06. نمره کمینه 3.75 و نمره بیشینه 4.15 است.