جزییات موسسه

Northeast Regional Plant Introduction Station, Plant Genetic Resources Unit, USDA-ARS, New York State Agricultural Experiment Station, Cornell University
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۵۸
طول جغرافیایی
‎−۷۶٫۵۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۷٬۱۹۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
۶٬۴۱۱
نامشخص
۷٬۱۹۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Brassica
Cucurbita
Raphanus
سایر
۱٬۳۷۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Brassica oleracea
Allium cepa
Cucurbita maxima
Raphanus sativus
سایر
۲٬۹۱۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 13,602 عبارت است از 5.21. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 8.25 است.