جزییات موسسه

Northeast Regional Plant Introduction Station, Plant Genetic Resources Unit, USDA-ARS, New York State Agricultural Experiment Station, Cornell University
کد موسسه
USA003
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
42.58
طول جغرافیایی
-76.58
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
نامشخص
7,191
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
6,411
نامشخص
7,191
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Brassica
Allium
Cucurbita
Raphanus
سایر
1,378
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Brassica oleracea
Allium cepa
Cucurbita maxima
Raphanus sativus
سایر
2,916
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
5000
3750
2500
1250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 13,602 عبارت است از 5.21. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 8.25 است.