جزییات موسسه

Potato Germplasm Introduction Station, USDA-ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۴٫۵۱
طول جغرافیایی
‎−۸۷٫۲۱
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۱٬۵۵۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
potato
۴٬۳۵۵
نامشخص
۱٬۵۵۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Solanum brevicaule
Solanum stoloniferum
Solanum acaule
Solanum berthaultii
سایر
۲٬۴۳۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 июля 2014
6 мая 2014
5 мая 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 5,905 عبارت است از 6.91. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 8.25 است.