جزییات موسسه

National Clonal Germplasm Repository for Citrus & Dates, USDA-ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۳٫۵۹
طول جغرافیایی
‎−۱۱۷٫۲۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phoenix
Poncirus
Citroncirus
Microcitrus
سایر
۱۲۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Citrus sinensis
Citrus reticulata
Citrus limon
Phoenix dactylifera
Citrus maxima
سایر
۹۴۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,779 عبارت است از 4.39. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 7.00 است.