جزییات موسسه

Maize Genetics Cooperation - Stock Center; Soybean/Maize Germplasm, Pathology & Genetics Research Unit, USDA/ARS/MWA/Urbana; Department of Crop Sciences, University of Illinois
کد موسسه
USA174
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.03
طول جغرافیایی
-88.27
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
7,510
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
9000
6750
4500
2250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7,510 عبارت است از 5.60. نمره کمینه 5.15 و نمره بیشینه 6.95 است.