جزییات موسسه

Maize Genetics Cooperation - Stock Center; Soybean/Maize Germplasm, Pathology & Genetics Research Unit, USDA/ARS/MWA/Urbana; Department of Crop Sciences, University of Illinois
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۰۳
طول جغرافیایی
‎−۸۸٫۲۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
۷٬۵۱۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7,510 عبارت است از 5.60. نمره کمینه 5.15 و نمره بیشینه 6.95 است.