جزییات موسسه

C.M. Rick Tomato Genetic Resources Center, Department of Vegetable Crops, University of California
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۸٫۳۳
طول جغرافیایی
‎−۱۲۱٫۴۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۸۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
۳٬۵۲۹
نامشخص
۸۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Solanum pimpinellifolium
Solanum peruvianum
Solanum habrochaites
Solanum chilense
سایر
۲۷۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,615 عبارت است از 5.19. نمره کمینه 3.85 و نمره بیشینه 7.25 است.