جزییات موسسه

Ornamental Plant Germplasm Center, Ohio State University
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۰۰۱۶۸۷
طول جغرافیایی
‎−۸۳٫۰۲۸۵۱
محصولات دارای بیشترین نماینده
yam
نامشخص
۴٬۷۴۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
yam
۱
نامشخص
۴٬۷۴۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Oenothera
Phlox
Pelargonium
Rudbeckia
Penstemon
سایر
۲٬۶۷۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oenothera biennis
Pelargonium spp.
Phlox paniculata
Pelargonium sp.
Rudbeckia hirta
سایر
۴٬۱۱۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,749 عبارت است از 5.28. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 7.80 است.