جزییات موسسه

Dale Bumpers National Rice Research Center, United States Department of Agriculture, Agricultural Research Services
کد موسسه
USA970
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
34.59
طول جغرافیایی
-91.58
محصولات دارای بیشترین نماینده
rice
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
rice
33,960
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Oryza glaberrima
Oryza rufipogon
Oryza hybr.
Oryza nivara
سایر
6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
40000
30000
20000
10000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 33,960 عبارت است از 6.36. نمره کمینه 4.20 و نمره بیشینه 7.50 است.