Carrot

اندازه مجموعه‌های بانک ژن

سایر نام‌های مورد قبول

carrot carrots

قواعد طبقه‌بندی