اطلاعات کلی

Carrot
نام اصلی
Carrot
افزونه‌ها در Genesys
Carrot-Prebreeding.jpg
موسسات دارنده
GBR006
CZE122
UKR021
SWE054
BGR001
سایر
۳۱۴
کشور موسسه دارنده
سایر
۲۵۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Daucus carota
Daucus sativus
Daucus aureus
Daucus pusillus
Daucus sp.
نامهای دیگر
carrot
carrots