اطلاعات کلی

Carrot
نام اصلی
Carrot
افزونه‌ها در Genesys
Carrot-Prebreeding.jpg
موسسات دارنده
CZE122
UKR021
POL003
SWE054
سایر
۴۲۰
کشور موسسه دارنده
سایر
۳۵۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Daucus carota
Daucus sp.
Daucus sativus
Daucus bicolor
Daucus muricatus
سایر
۱۵
نامهای دیگر
carrot
carrots