اطلاعات کلی

Oat
نام اصلی
Oat
افزونه‌ها در Genesys
موسسات دارنده
RUS001
GBR247
BGR001
CZE122
SVK001
سایر
5,502
کشور موسسه دارنده
سایر
4,698
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Avena
Arrhenatherum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Avena sativa
Avena byzantina
Avena strigosa
Avena abyssinica
Avena barbata
سایر
143
فهرست‌های شناساگر اخیر