اطلاعات کلی

Sesame
نام اصلی
Sesame
افزونه‌ها در Genesys
original (1).jpeg
موسسات دارنده
SDN002
BGR001
HUN003
MKD001
AZE015
سایر
۱
کشور موسسه دارنده
HUN
MKD
AZE
سایر
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sesamum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sesamum indicum
Sesamum sp.