اطلاعات کلی

Sesame
نام اصلی
Sesame
افزونه‌ها در Genesys
original (1).jpeg
موسسات دارنده
SDN002
BGR001
HUN003
MKD001
AZE015
کشور موسسه دارنده
HUN
MKD
AZE
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sesamum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sesamum indicum
Sesamum sp.