سیر تحول زمانی Genesys

2001:‏ پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی در اختیار سازمان ملل متحد قرار گرفت. این پیمان، نیاز به استقرار سیستمی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات ژنتیکی در بین پرورش‌دهندگان، کشاورزان و محققان را به رسمیت شناخت.

2008:‏ Genesys توسط Bioversity International، «دبیرخانه پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی»، و «تراست جهانی تنوع فراورده‌های کشاورزی» ایجاد گردید.

2011:‏ نخستین پورتال اینترنتی Genesys راه‌اندازی گردید که شامل مجموعه‌هایی از سه مورد از بزرگ‌ترین شبکه‌ها و پایگاه‌های داده بانک ژن در دنیا بود: EURISCO،‏ CGIAR و NPGS. رکوردهای بانک ژن موجود در این مجموعه‌ها به تنهایی حدود یک سوم مجموع رکوردهای موجود در دنیا را تشکیل می‌دهد.

2012:‏ یک کارگروه ویژه – که بعداً تبدیل به کمیته نظارتی Genesys گردید – توصیه کرد که «تراست فرآورده‌های کشاورزی» به موجودیت قانونی تبدیل گردد که مسئولیت توسعه Genesys را به عهده دارد.

2014:‏ پس از سه سال نخست عملکرد پورتال Genesys که با موفقیت همراه بود، این پورتال بهبود یافت تا امکان به‌روزرسانی‌های مداوم از مؤسسات شریک فراهم شود.

2015 و پس از آن: کاربران و تأمین‌کنندگان داده‌ها همچنان به جامعه Genesys می‌پیوندند و اطلاعات رکورد بیشتری را در اختیار مردم بیشتری از سراسر جهان قرار می‌دهند.