جزییات مجموعه داده

CE0512 - Aegilops new collection

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۱۴۰
تعداد ویژگی
۱۲
شروع ارزیابی
2004
پایان ارزیابی
2005

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0512 - Aegilops new collection.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0512 - Aegilops new collection.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - b092e4c9-1b7a-4653-b649-b13112af81cd.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20042005

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/960YH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/961CZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/961G=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/961ZD
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9622G
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9854G
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9A5M8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9A5VF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9B7NR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9B9XP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DSCC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DSFF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DT61
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DTB6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DTNG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DTQJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DVB1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DWN6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DX3M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DX5P
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9DXG~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9E0KN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9E3QA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9E67G
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9E69J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9E6R~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9EA7~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9F4Z1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9F6XT
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FBPZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FQYG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FT3B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FT7F
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: نامرتبط
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FVBE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FVMQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FVNR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FVZ$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FWA8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FWFD
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FWKH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FX5=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9FYG4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9G0FY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9G0P0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9G1JW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9G1KX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9HE9G
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9HEBJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9HFEG