جزییات مجموعه داده

CE0803 - Drought study at Tel Hadya jointly with Dr Inagaki, BIGM

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۱۹۹
تعداد ویژگی
۱۰
شروع ارزیابی
2007
پایان ارزیابی
2008

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0803 - Drought study at Tel Hadya jointly with Dr Inagaki, BIGM.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0803 - Drought study at Tel Hadya jointly with Dr Inagaki, BIGM.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - b0e28806-44b8-4c51-a660-ea05a5b0f542.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 December 2018

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20072008

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQB*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQS9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQTA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQVB
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQWC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZQYE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZR0G
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZR3K
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZR4M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZR5N
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZR6P
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZR7Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZR9S
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRBV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRCW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRFZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRG*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRH~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRJ$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRK=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRMU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRN0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRP1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRR3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZRT5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZWGC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZWHD
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZWJE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZWKF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZWMG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZWPJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZWRM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZWTP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZY2S
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZY6X
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZDZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZE*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZM1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZN2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZR5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZT7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZW9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZXA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZZZC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7002F
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7004H
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7007M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/704G9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7062P
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/706GU