جزییات مجموعه داده

CE0519 - Aegilops characterization

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۸
تعداد ویژگی
۹
شروع ارزیابی
2004
پایان ارزیابی
2005

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0519 - Aegilops characterization.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0519 - Aegilops characterization.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - ce49380a-e1a0-46ab-ae6b-7fe538981751.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20042005

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9KN1Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9KPKU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9KQ1D
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9KQ2E
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9KQ6J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9KQY5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9KRFP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9KRQY