جزییات مجموعه داده

CE9408 - Aegilops Sp. Evaluation and Characterization

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۲۷۸
تعداد ویژگی
۱۲
شروع ارزیابی
1993
پایان ارزیابی
1994

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9408 - Aegilops Sp. Evaluation and Characterization.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9408 - Aegilops Sp. Evaluation and Characterization.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - da703e84-dd16-4eba-a25c-f9e69788d095.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 December 2018

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19931994

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7NQFZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71ETZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71JP7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71M0C
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71M3F
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71M7K
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MAP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MBQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MCR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MET
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MFV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MGW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MHX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MJY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MKZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MM*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MN~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MQ=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MRU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MT1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MV2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MW3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MX4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MY5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71MZ6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N07
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N18
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N29
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N3A
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N4B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N5C
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N6D
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N7E
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N8F
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71N9G
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NAH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NBJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NCK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NDM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NEN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NFP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NGQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NHR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NJS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NKT
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NMV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NNW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NPX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NQY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71NRZ