جزییات فهرست شناساگر

Genesys 1 descriptors for barley

genesys1

Descriptors for Barley as used by Genesys 1 trait database.

محصول
Barley
ناشر
نامشخص
نقل قول کتاب‌شناختی
در اختیار
نسخه
genesys1

Color of the aleurone or pericarp.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1BLACK
1ABLACK AND WHITE
1BBLACK AND BROWN
2BLUE
3BROWN
3ABROWN AND WHITE
4GREY
5PURPLE
6RED
7TAN
8WHITE/AMBER
9YELLOW
MIXROW MIXED FOR COLOR
GGREEN

Proportion of awns falling off prior to harvest. Taken at maturity.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1AWNS RETAINED
22 (1 = AWNS RETAINED 9 = NO AWNS RETAINED)
33 (1 = AWNS RETAINED 9 = NO AWNS RETAINED)
44 (1 = AWNS RETAINED 9 = NO AWNS RETAINED)
5APPROX. 1/2 OF AWNS RETAINED.
66 (1 = AWNS RETAINED 9 = NO AWNS RETAINED)
77 (1 = AWNS RETAINED 9 = NO AWNS RETAINED)
88 (1 = AWNS RETAINED 9 = NO AWNS RETAINED)
9NO AWNS RETAINED
MIXROW MIXED FOR AWN ECIDUOUSNESS

Surface roughness characteristic of the awn.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1SMOOTH (FEW BARBS AT TIP)
5SEMI-SMOOTH
9ROUGH (BARBS OVER ENTIRE LENGTH OF AWN)
MIXROW MIXED FOR AWN ROUGHNESS

Presence or absence of awns or hoods on the spike.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1AWNED
2AWNED ON PRIMARY ROWS - AWNLETTED ON LATERAL ROWS
3AWNED ON PRIMARY ROWS - AWNLESS ON LATERAL ROWS
4AWNLETED
5HOODED - SESSILE
6HOODED ON PRIMARY ROWS, AWNLETTED ON LATERAL ROWS
7HOODED - ELEVATED
9AWNLESS
10AWNED CENTRAL ROWS (FOR 6 ROW)
MIXROW MIXED FOR AWNS

Adherence of the lemma and palea to the caryopsis.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1COVERED
9HULLESS

Average number of kernels per spike, based on five typical spikes.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Color of the lemma or hull cover.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1BLACK
1ABLACK AND WHITE
1BBLACK AND BROWN
2BLUE
3BROWN
3ABROWN AND WHITE
4GREY
5PURPLE
6RED
7TAN
8WHITE/AMBER
9YELLOW
MIXROW MIXED FOR COLOR

Estimated amount of plant lodging near maturity.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
NO LODGING
9
100% LODGED (FLAT)

Estimated amount of neck breakage at maturity.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
NO BREAKAGE
9
ALL PLANTS

Length of rachilla hairs.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1SHORT
55 (1 = SHORT 9 = LONG)
9LONG
MIXMIXED - BOTH LONG AND SHORT

Estimated amount of shattering at maturity.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
NO SHATTERING
9
SEVERE - 50% OF SEED DROPPED

Spike angle at maturity.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1ERECT
5INCLINED
9NODDING
MIXROW MIXED FOR SPIKE ANGLE

Visual measure of spike density.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1LAX (RACHIS INTERNODE LENGTH = OR > 4 MM.)
5INTERMEDIATE
9DENSE (RACHIS INTERNODE LENGTH < OR = 2 MM.)
10HETEROGENEOUS

Spike row number characteristic.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
2TWO ROWED
3TWO ROWED - DEFICIENS
5IRREGULARE 2 AND 6 CHARACTERS ON THE SAME SPIKE.
6SIX ROWED
7IRREGULAR LATERAL FLORETS
MIXROW MIXED FOR SPIKE ROW NUMBER

Tendency of the kernels to sprout in the spike before harvest as a result of a late rainfall.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
NO SPROUTING
9
ALL KERNELS SPROUTED

Estimated amount of straw breakage at maturity.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
NO BREAKAGE
9
ALL PLANTS

Beta Glucan content of the kernel, expressed as percent dry weight basis.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Lipid content of the kernel, expressed as percent dry weight basis.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Lysine content of the kernel, expressed as percent per unit of protein (absolute).

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Protein content of the kernel, expressed as percent dry weight basis.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Reaction to Aster Yellows.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Kernels free of Barley Stripe Mosaic Virus, based on visual and ELISA evaluations.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
YYES-ABSENCE OF BSMV

Reaction to Bacterial Kernel Blight (incited by Pseudomonas syringae).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Bacterial Leaf Blight (incited by Pseudomonas syringae).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Bacterial Leaf Streak (incited by Xanthomonas translucens).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Barley Stripe (incited by Pyrenophora graminae). scale 1-9

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Barley Stripe (incited by Pyrenophora graminae). coded

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Reaction to Barley Stripe Mosaic Virus.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Barley Yellow Dwarf Virus.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Black Semi-Loose Smut (incited by Ustilago nigra).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Covered Smut (incited by Ustilago hordei).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Ergot (incited by Claviceps purpurea).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Fusarium Head Blight (Scab).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Leaf Rust (incited by Puccinia hordei).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Reaction to Leaf Rust (incited by Puccinia hordei) in the seedling stage.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0IMMUNE - NO UREDIA OR OTHER INDICATIONS OF INFECTION.
0+NEARLY IMMUNE - NO UREDIA BUT A FEW HYPERSENSITIVE FLECKS PRESENT.
1VERY RESISTANT - UREDIA MINUTE - SURROUNDED BY DISTINCT NECROTIC AREAS.
2MODERATELY RESISTANT - UREDIA SMALL TO MEDIUM - USUALLY GREEN ISLANDS SURROUNDED BY A CHLOROTIC/NECROTIC BORDER.
3MODERATELY SUSCEPTIBLE - UREDIA MEDIUM - COALESCENCE INFREQUENT - NO NECROSIS BUT CHLOROTIC SPOTS MAY BE PRESENT.
4VERY SUSCEPTIBLE - UREDIA LARGE AND OFTEN COALESCING - NO NECROSIS BUT CHLOROSIS MAY BE PRESENT.

Reaction to Leaf Scald (incited by Rhynchosporium secalis). scale 1-9

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Leaf Scald (incited by Rhynchosporium secalis). coded values

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Reaction to Loose Smut (incited by Ustilago nuda).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Net Blotch (incited by Pyrenophora teres) scale 1-9.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Net Blotch (incited by Pyrenophora teres) coded values.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Reaction to Powdery Mildew (incited by Erysiphe graminis f.sp. hordei). scale 1-9

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Powdery Mildew (incited by Erysiphe graminis f.sp. hordei). coded values

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Reaction to Root Rot pathogens (Fusarium and Helminthosporium spp.).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Septoria Leaf Blotch (incited by Septoria avenae and S. passerinii).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Spot Blotch (incited by Cochliobolus sativus).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Stem Rust (incited by Puccinia graminis f.sp. tritici). scale 1-9

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Stem Rust (incited by Puccinia graminis f.sp. tritici). coded values

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Reaction to Stripe Rust (incited by Puccinia striiformis).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0No infection
MIXROW MIXED FOR REACTION
MRMODERATELY RESISTANT
MSMODERATELY SUSCEPTIBLE
RRESISTANT
SSUSCEPTIBLE
MMedium response

Severity of Stripe Rust (incited by Puccinia striiformis).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
عددی

Reaction to Take-All (incited by Gaeumannomyces graminis var. tritici).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Reaction to Cereal Leaf Beetle (Oulema melanopus), based on larval feeding damage.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0No larval feeding
11 - 15% foliage eaten
215 - 40% foliage eaten
3Over 40% foliage eaten

Reaction to Greenbug (Schizaphis graminum).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
TOLERANT (SEEDLINGS REMAIN ALIVE)
9
SUSCEPTIBLE (SEEDLINGS DIE)

Reaction to Hessian fly (Mayetiola destructor).

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1RESISTANT (0-5% S)
2(1 = RESISTANT - 9 = SUSCEPTIBLE 6-10% S)
3(1 = RESISTANT - 9 = SUSCEPTIBLE 11-15% S)
4(1 = RESISTANT - 9 = SUSCEPTIBLE 16-30% S)
5(1 = RESISTANT - 9 = SUSCEPTIBLE 31-45% S)
6(1 = RESISTANT - 9 = SUSCEPTIBLE 46-60% S)
7(1 = RESISTANT - 9 = SUSCEPTIBLE 61-70% S)
8(1 = RESISTANT - 9 = SUSCEPTIBLE 71-80% S)
9SUSCEPTIBLE (81-100% S)

Reaction to the Russian Wheat Aphid (Diuraphis noxia). Amount of chlorosis.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
FLEAVES ARE FLAT - NO APPARENT ROLLING
RLEAVES ROLLED - LOOSELY TO TIGHTLY

Reaction to the Russian Wheat Aphid (Diuraphis noxia). Leafrolling symptoms.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1PLANTS APPEAR HEALTHY, MAY HAVE SMALL ISOLATED CHLOROTIC SPOTS
25% LEAF CHLOROTIC - CHLOROTIC SPOTS BECOME MORE NOTICEABLE
315% LEAF CHLOROTIC - CHLOROTIC SPOTS ARE LARGER AND MORE NUMEROUS.
425% LEAF CHLOROTIC - SOME STREAKING MAY BECOME APPARENT, ESPECIALLY ALONG TH EMIDRIB.
540% LEAF CHLOROTIC - CHLOROTIC SPOTS BEGIN TO COALESCE OR DEFINITE STREAKING OCCURS.
655% LEAF CHLOROTIC - LARGER CHLOROTIC SPOTS COALESCE. LEAVES START TO 'DIE-BACK' FROM TIPS.
770% LEAF CHLOROTIC - FURTHER SYMPTOMS DEVELOP.
885% LEAF CHLOROTIC - EXTENSIVE CHLOROSIS AND NECROSIS.
9PLANT DEATH OR NO RECOVERY POSSIBLE
MIXMIXED FOR RESISTANCE TO RUSSIAN WHEAT APHID

Tolerance to aluminum in the soil.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
TOLERANT
9
SUSCEPTIBLE

Tolerance to drought conditions.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Tolerance to soil salinity.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Estimated percent winter kill.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
عددی

Growth class based on a spring planting.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
FFACULTATIVE (Intermediate)
F-SFACULTATIVE TYPE MIXED WITH SOME SPRING TYPES
F-WFACULTATIVE TYPE MIXED WITH SOME WINTER TYPES
SSPRING
S-FSPRING TYPE MIXED WITH SOME FACULTATIVE TYPES
S-WSPRING TYPE MIXED WITH SOME WINTER TYPES
WWINTER
W-FWINTER TYPE MIXED WITH SOME FACULTATIVE TYPES
W-SWINTER TYPE MIXED WITH SOME SPRING TYPES

Average height of plants at maturity, measured in centimeters from the ground to top of the spike, excluding awns.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Days from January 1 (Julian) when 50% of the spikes are fully exserted from the boot.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Laboratory determination of chromosome number.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Reaction to nematodes.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
RESISTANT
9
SUSCEPTIBLE

Thousand kernel weight, based on a count of 250 or more.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g.

Weight of harvested grain in grams per unreplicated row 2.44 meters (8 feet) in length.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Grain yield is the product of accumulating dry matter (i.e., biomass) and allocating a portion of the total aboveground biomass to the grain.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g/plot

Percent of kernels remaining over specified discriminating sieves.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Test weight of grain in pounds per bushel.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Spike brittleness

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
tough
5
brittle
9
very brittle

Flag leaf width in millimeter

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm.

The color of Awn

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
WWhite
YYellow
BRBrown
RReddish
BBlack
MMIX

Awn Length in centimeter

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Days to heading from swing date

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
days

Days to maturity from swing date

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
days

The color of the Glume

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
WWhite
YYellow
BRBrown
BBlack
MMIX

Grain filling period from swing date

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
days

Growth Habit

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Erect
2Intermediate
3Prostrate

Grain Color

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
WWhite
BLBlue
BBlack
BRBrown
PPurpel
MMix

Leaf color

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Light green
2Green
3Dark green

Number of spikelets groups per spike

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Spike Length

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Tolerance to cold

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogenity

number of spikelets per spike

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Recorded at maturity

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
BlBlack
WhWhite

Straw color at maturity

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
YYellow
GGolden
WWhite
BBlack