جزییات موسسه

Scientific Center of Agriculture
کد موسسه
ARM006
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.16
طول جغرافیایی
44.29
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
نامشخص
11
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
soft wheat
11
tomato
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Lycopersicum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Lycopersicum esculentum
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
22 May 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
12
9
6
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 12 عبارت است از 3.70. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 4.10 است.