جزییات موسسه

South Johnstone Research Station Queensland Department Primary Industries
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۵
طول جغرافیایی
۱۴۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
banana
نامشخص
۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
banana
۲۸۱
نامشخص
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Musa
Ensete
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Musa aa
Musa aab
Musa acuminata
Musa aaa
Musa abb
سایر
۴۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۱ اوت ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 282 عبارت است از 4.80. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 4.95 است.