جزییات موسسه

AGES Linz - Austrian Agency for Health and Food Safety / Seed Collection
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۲۶
طول جغرافیایی
۱۴٫۲۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
pea
rye
سایر
۱۱۱
نامشخص
۱٬۶۱۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Wheat
۹۸۴
barley
۷۶۱
kidney bean
۳۹۴
oat
۳۰۶
opium poppy
۱۶۴
سایر
۱٬۳۴۲
نامشخص
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Phaseolus
Avena
Papaver
سایر
۱٬۰۶۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
Papaver somniferum
سایر
۱٬۲۸۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,952 عبارت است از 6.99. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 9.20 است.