جزییات موسسه

Horticultural College and Research Institute Schoenbrunn
کد موسسه
AUT047
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.22
طول جغرافیایی
16.33
محصولات دارای بیشترین نماینده
carrot
tomato
lettuce
نامشخص
103
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
carrot
10
butterhead
9
tomato
9
radish
8
common cabbage
6
سایر
83
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Lactuca
Daucus
Raphanus
Solanum
سایر
57
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica oleracea
Lactuca sativa
Daucus carota
Raphanus sativus
Solanum lycopersicum
سایر
58
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 January 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
80
60
40
20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 125 عبارت است از 6.16. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 6.95 است.