جزییات موسسه

Research Institute of Forage, Meadows and Pastures
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۴۸
طول جغرافیایی
۴۹٫۶۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
amaranth
barley
forages
نامشخص
۱۱۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
orchard grass
۳۳
sowing alfalfa
۲۲
caucasian sainfoin
۵
raps
۵
sorghum
۴
سایر
۵۳
نامشخص
۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Dactylis
Medicago
Onobrychis
Trifolium
Brassica
سایر
۴۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Dactylis glomerata
Medicago sativa
Brassica napus
Onobrychis transcaucasica
Sorghum andropogon
سایر
۵۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 124 عبارت است از 6.22. نمره کمینه 4.20 و نمره بیشینه 7.35 است.