جزییات موسسه

Viticulture and Wine-making Research Institute
کد موسسه
AZE007
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.39
طول جغرافیایی
49.85
محصولات دارای بیشترین نماینده
eggplant
potato
tomato
نامشخص
1,048
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grape
514
eggplant
2
black mustard
1
cabbage
1
date palm,lotus persimmon
1
سایر
9
نامشخص
524
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Brassica
Diospyros
Solanum
Capsicum
سایر
6
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Brassica juncea
Brassica nigra
Brassica oleracea
Capsicum annuum
سایر
14
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 526 عبارت است از 7.36. نمره کمینه 5.05 و نمره بیشینه 7.85 است.