جزییات موسسه

Viticulture and Wine-making Research Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۳۹
طول جغرافیایی
۴۹٫۸۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
eggplant
tomato
نامشخص
۵۲۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grape
۵۱۴
black mustard
۱
cabbage
۱
date palm
۱
eggplant
۱
سایر
۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
Brassica
Diospyros
Solanum
Capsicum
سایر
۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Brassica juncea
Brassica nigra
Brassica oleracea
Capsicum annuum
سایر
۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 526 عبارت است از 7.36. نمره کمینه 5.05 و نمره بیشینه 7.85 است.