جزییات موسسه

CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département de la Lutte Biologique et Ressources Phytogénétiques - Sélection céréalière
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۳۴
طول جغرافیایی
۴٫۴۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
oats
۵۱۵
barley
۱۴۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Avena
Hordeum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Avena sativa
Hordeum vulgare
Avena nuda
Avena sterilis
Avena strigosa
سایر
۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 Oktober 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 662 عبارت است از 3.62. نمره کمینه 2.20 و نمره بیشینه 4.80 است.