جزییات موسسه

CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département de la Lutte Biologique et Ressources Phytogénétiques - Ressources génétique fruitière
کد موسسه
BEL019
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.34
طول جغرافیایی
4.46
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
1,547
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
2,210
pear
233
cherry
49
european plum
41
peach
7
نامشخص
1,217
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Pyrus
Prunus
Vtis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Prunus avium
Vtis vinifera
سایر
44
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
800
600
400
200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 990 عبارت است از 3.54. نمره کمینه 3.10 و نمره بیشینه 3.85 است.