جزییات موسسه

Embrapa Arroz e Feijão
کد موسسه
BRA008
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-16.43
طول جغرافیایی
-49.18
محصولات دارای بیشترین نماینده
rice
نامشخص
16,651
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Arroz
17,457
Feijão
16,627
Oryza
180
Phaseolus
17
نامشخص
7
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza
Phaseolus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Phaseolus vulgaris
Oryza glumaepatula
Oryza sativa x glumaepatula
Oryza glaberrima
سایر
142
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 October 2019
10 April 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
20000
15000
10000
5000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 34,288 عبارت است از 4.68. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 6.60 است.