جزییات موسسه

Embrapa Semi-Árido
کد موسسه
BRA017
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-9.22
طول جغرافیایی
-40.3
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
cassava
نامشخص
3,008
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Melancia
994
Abobora
680
Cucurbita
444
Melão-oriental
219
Uva
171
سایر
608
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cucurbita
Citrullus
Cucumis
Vitis
Amburana
سایر
249
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Citrullus lanatus
Cucurbita moschata
Cucurbita sp.
Cucumis melo
Vitis vinifera
سایر
722
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 October 2019
19 March 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
3000
2250
1500
750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,116 عبارت است از 3.58. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 7.05 است.