جزییات موسسه

Embrapa Semi-Árido
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۹٫۲۲
طول جغرافیایی
‎−۴۰٫۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
cassava
نامشخص
۳٬۱۶۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Melancia
۹۹۴
Abobora
۶۸۰
Cucurbita
۴۴۴
Melão-oriental
۲۱۹
Uva
۱۷۱
سایر
۷۶۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cucurbita
Citrullus
Cucumis
Vitis
Psidium
سایر
۳۶۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Citrullus lanatus
Cucurbita moschata
Cucurbita sp.
Cucumis melo
Vitis vinifera
سایر
۸۸۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 October 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,276 عبارت است از 3.61. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 7.05 است.