جزییات موسسه

Embrapa Cerrados
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۵٫۳۹
طول جغرافیایی
‎−۴۷٫۳۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
cassava
نامشخص
۲٬۰۶۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Stylosanthes
۹۴۶
Seringueira
۵۷۱
Não informado
۵۴۸
Brachiaria
۳۱۸
Paspalum
۱۳۷
سایر
۵۳۶
نامشخص
۱۶۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Stylosanthes
Hevea
Brachiaria
Calopogonium
Passiflora
سایر
۷۳۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hevea brasiliensis
Stylosanthes guianensis
Calopogonium mucunoides
Stylosanthes capitata
Brachiaria brizantha
سایر
۱٬۵۶۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۴ فوریه ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,221 عبارت است از 3.27. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 4.45 است.