جزییات موسسه

Embrapa Tabuleiros Costeiros
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۴٫۰۷
طول جغرافیایی
‎−۳۸٫۳۱
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
coconut
نامشخص
۴۳۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Não informado
۲۹۹
Desmanthus
۱۳۷
Cana-de-acucar
۵۲
Coco-da-bahia
۲۷
Saccharum
۲۶
سایر
۶۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Desmanthus
Saccharum
Cocos
Genipa
Hancornia
سایر
۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Desmanthus virgatus
Desmanthus leptophyllus
Desmanthus sp.
Saccharum officinarum
Cocos nucifera
سایر
۲۶۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۴ اکتبر ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 603 عبارت است از 3.75. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 5.70 است.