جزییات موسسه

Embrapa Pecuária Sul
کد موسسه
BRA144
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-31.33
طول جغرافیایی
-54.09
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
272
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Paspalum
270
Alfafa
146
Bromus
76
Trevo-branco
12
Medicago
8
سایر
30
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Paspalum
Medicago
Bromus
Trifolium
Lotus
سایر
3
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago sativa
Paspalum urvillei
Bromus auleticus
Paspalum dilatatum
Paspalum pumilum
سایر
104
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 October 2019
4 October 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 542 عبارت است از 3.56. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 6.10 است.