جزییات موسسه

Embrapa Pecuária Sul
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۱٫۳۳
طول جغرافیایی
‎−۵۴٫۰۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
barley
نامشخص
۲۸۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Paspalum
۲۸۳
Alfafa
۱۴۶
Bromus
۸۰
Trevo-branco
۱۵
Não informado
۱۱
سایر
۴۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Paspalum
Medicago
Bromus
Trifolium
Hordeum
سایر
۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago sativa
Paspalum urvillei
Bromus auleticus
Paspalum dilatatum
Paspalum pumilum
سایر
۱۳۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۵ مه ۲۰۲۰
۴ فوریه ۲۰۲۰
۳ فوریه ۲۰۲۰
۷ اکتبر ۲۰۱۹
۴ اکتبر ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 576 عبارت است از 3.68. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 6.45 است.