جزییات موسسه

ProSpecieRara
کد موسسه
نوع
Non-Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۳۹
طول جغرافیایی
۸٫۰۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
potato
نامشخص
۴٬۶۷۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۲٬۳۹۳
grape vine
۱٬۰۶۰
pear
۸۶۱
pear tree
۵۷۵
pineapple strawberry
۵۲۱
سایر
۱٬۶۲۲
نامشخص
۹۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Ribes
Fragaria
سایر
۷۵۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Vitis vinifera
Fragaria x ananassa
Ribes uva-crispa
سایر
۱٬۳۷۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7,128 عبارت است از 4.63. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 5.40 است.