جزییات موسسه

Research and Breeding Institute of Pomology, Holovousy Ltd.
کد موسسه
CZE031
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.37
طول جغرافیایی
15.57
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
1,252
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
1,102
mazzard cherry
332
wild plum
232
pear
175
sour cherry
107
سایر
406
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Prunus
Pyrus
Ribes
Fragaria
سایر
139
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Prunus avium
Prunus domestica
Pyrus communis
Prunus cerasus
سایر
420
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
900
675
450
225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,354 عبارت است از 5.14. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 7.90 است.