جزییات موسسه

Research and Breeding Institute of Pomology, Holovousy Ltd.
کد موسسه
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۳۷
طول جغرافیایی
۱۵٫۵۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۱٬۲۶۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱٬۰۸۸
mazzard cherry
۳۳۲
wild plum
۲۳۲
pear
۱۷۴
sour cherry
۱۰۷
سایر
۳۸۵
نامشخص
۳۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Pyrus
Ribes
Fragaria
سایر
۱۳۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Prunus avium
Prunus domestica
Pyrus communis
Prunus cerasus
سایر
۴۲۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,354 عبارت است از 5.13. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 7.90 است.