جزییات موسسه

Research Institute of Landscaping and Ornamental Gardening
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۱۵
طول جغرافیایی
۱۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
garden dahlia
۳۰۰
hybrid perpetual rose
۸۹
catawba rhododendron
۷۰
Yakushima rhododendron
۴۹
chrysanthemum
۴۱
سایر
۷۲
نامشخص
۱٬۰۰۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Rhododendron
Tulipa
Dahlia
Gladiolus
Rosa
سایر
۱۴۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Dahlia pinnata
Tulipa hybr.
Rhododendron hybr.
Gladiolus hybr.
Rosa hybr.
سایر
۴۸۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,630 عبارت است از 5.08. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 7.30 است.