جزییات موسسه

Research Institute of Landscaping and Ornamental Gardening
کد موسسه
CZE079
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.15
طول جغرافیایی
15
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
rhododendron
437
garden dahlia
300
tulip
295
sword-lily
219
hybrid perpetual rose
89
سایر
233
نامشخص
59
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Rhododendron
Tulipa
Dahlia
Gladiolus
Rosa
سایر
140
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Dahlia pinnata
Tulipa hybr.
Rhododendron hybr.
Gladiolus hybr.
Rosa hybr.
سایر
490
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
700
525
350
175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,632 عبارت است از 5.34. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 7.40 است.