جزییات موسسه

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Misión Biológica de Galicia
کد موسسه
ESP009
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
42.25
طول جغرافیایی
-8.39
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
نامشخص
1,818
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Judia
553
Col
270
Nabo
247
maiz
215
Vid
137
سایر
264
نامشخص
135
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Phaseolus
Zea
Vitis
Pisum
سایر
9
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Brassica oleracea
Zea mays
Brassica rapa
Vitis vinifera
سایر
158
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,731 عبارت است از 6.09. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 8.60 است.