جزییات موسسه

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Misión Biológica de Galicia
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۲۵
طول جغرافیایی
‎−۸٫۳۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Judia
۵۴۷
Nabo
۲۴۶
Col
۲۴۴
maiz
۲۱۵
Vid
۱۳۷
سایر
۱۶۲
نامشخص
۱۵۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Phaseolus
Vitis
Pisum
سایر
۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Brassica oleracea
Brassica rapa
Vitis vinifera
سایر
۱۴۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,701 عبارت است از 5.82. نمره کمینه 2.75 و نمره بیشینه 8.35 است.