جزییات موسسه

Generalidad Valenciana. Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Banco de Germoplasma
کد موسسه
ESP026
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۹٫۴۸۳۲۰۷
طول جغرافیایی
‎−۰٫۳۴۴۹۰۶
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
tomato
eggplant
carrot
chickpea
سایر
۳
نامشخص
۷٬۲۳۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomate
۲٬۷۲۷
melon
۷۹۰
calabaza
۶۶۳
Pimiento
۶۳۰
Lechuga
۲۹۳
سایر
۲٬۲۰۸
نامشخص
۴۵۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Cucumis
Capsicum
Cucurbita
Brassica
سایر
۱٬۱۰۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Cucumis melo
Capsicum annuum
Brassica oleracea
Lactuca sativa
سایر
۲٬۶۷۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7,761 عبارت است از 7.02. نمره کمینه 1.70 و نمره بیشینه 9.45 است.