جزییات موسسه

Generalidad Valenciana. Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Banco de Germoplasma
کد موسسه
ESP026
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
39.483207
طول جغرافیایی
-0.344906
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
lettuce
eggplant
beans
carrot
سایر
3
نامشخص
6,713
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomate
1,599
melon
762
calabaza
662
Pimiento
651
Lechuga
307
سایر
2,335
نامشخص
878
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Capsicum
Cucumis
Cucurbita
Brassica
سایر
1,379
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Capsicum annuum
Cucumis melo
Lactuca sativa
Brassica oleracea
سایر
2,838
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
3000
2250
1500
750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 6,385 عبارت است از 7.04. نمره کمینه 1.95 و نمره بیشینه 9.05 است.