جزییات موسسه

Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural. Banco de Variedades Locales de Madrid
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۴۹
طول جغرافیایی
‎−۳٫۳۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
نامشخص
۱۱۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomate
۴۱
Judia
۱۹
melon
۱۸
Ajo
۱۱
Pimiento
۸
سایر
۲۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Cucumis
Phaseolus
Allium
Capsicum
سایر
۱۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Cucumis melo
Allium sativum
Capsicum annuum
سایر
۲۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 118 عبارت است از 6.31. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 8.30 است.