جزییات موسسه

Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural. Banco de Variedades Locales de Madrid
کد موسسه
ESP198
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.49
طول جغرافیایی
-3.39
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
chickpea
نامشخص
85
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Judia
19
melon
18
beans
13
Ajo
11
tomate
10
سایر
29
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Cucumis
Allium
Solanum
Capsicum
سایر
17
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Cucumis melo
Allium sativum
Solanum lycopersicum
Capsicum annuum
سایر
20
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
50
37.5
25
12.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 87 عبارت است از 6.29. نمره کمینه 3.95 و نمره بیشینه 7.95 است.