جزییات موسسه

Plant Biology and Breeding, INRA Montpellier
کد موسسه
FRA041
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
43.62
طول جغرافیایی
3.97
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
2,347
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Barrelclover
1,987
shore medic
354
lucerne
67
medic
43
alfalfa
6
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago truncatula
Medicago littoralis
Medicago tornata
Medicago polymorpha
Medicago sativa
سایر
64
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 January 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,457 عبارت است از 5.48. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 8.00 است.