جزییات موسسه

College of Agriculture at Križevci
کد موسسه
HRV044
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.0275
طول جغرافیایی
16.5511
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
tomato
نامشخص
42
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
bean
10
lettuce
9
cabbage
7
pepper
7
onion
4
سایر
15
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Lactuca
Brassica
Allium
Capsicum
سایر
8
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Lactuca sativa
Brassica oleracea
Capsicum annuum
Allium cepa
سایر
15
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
30
22.5
15
7.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 52 عبارت است از 7.71. نمره کمینه 6.30 و نمره بیشینه 8.75 است.