جزییات موسسه

College of Agriculture at Križevci
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۰۲۷۵
طول جغرافیایی
۱۶٫۵۵۱۱
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
tomato
pea
maize
نامشخص
۷۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
lettuce
۳۱
pepper
۲۷
tomato
۲۲
bean
۲۱
pea
۱۱
سایر
۳۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lactuca
Capsicum
Phaseolus
Solanum
Pisum
سایر
۲۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lactuca sativa
Capsicum annuum
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Pisum sativum
سایر
۳۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 144 عبارت است از 7.61. نمره کمینه 6.30 و نمره بیشینه 8.75 است.