جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Forlì
کد موسسه
ITA380
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.09
طول جغرافیایی
12.04
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
1,038
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pear
58
apple
55
peach
49
Plum
41
Cherry
30
سایر
49
نامشخص
811
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
Fragaria
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus x domestica
Pyrus communis
Prunus persica
Fragaria x ananassa
Prunus domestica
سایر
181
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
2 December 2018
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
600
450
300
150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,093 عبارت است از 5.49. نمره کمینه 3.50 و نمره بیشینه 8.80 است.