جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica, sede di Fiorenzuola d'Arda
کد موسسه
ITA382
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.56
طول جغرافیایی
9.54
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
oat
نامشخص
159
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
1,439
oat
900
triticale
159
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Avena
Xtriticosecale
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Avena sativa
Xtriticosecale sp.
Avena strigosa
Avena byzantina
سایر
107
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1300
975
650
325
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,498 عبارت است از 4.36. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 5.80 است.