جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, sede di Lodi
کد موسسه
ITA394
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.18
طول جغرافیایی
9.3
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
fababean
نامشخص
3,060
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
subterranean clover
2,035
pea
1,225
lucerne
268
white lupin
210
tall fescue
168
سایر
739
نامشخص
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Pisum
Medicago
Lupinus
Festuca
سایر
472
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Pisum sativum
Medicago sativa
Lupinus albus
Festuca arundinacea
سایر
740
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
22 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
3000
2250
1500
750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,646 عبارت است از 5.41. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 6.70 است.