جزییات موسسه

Banco de Germoplasma - Universidade da Madeira
کد موسسه
PRT102
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
32.65911
طول جغرافیایی
-16.92434
محصولات دارای بیشترین نماینده
fababean
pea
grasspea
lentil
beans
سایر
1
نامشخص
1,753
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common bean
496
faba bean
48
pea
33
grasspea
22
runner bean
13
سایر
15
نامشخص
1,241
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Vicia
Beta
Triticum
Lathyrus
سایر
612
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Beta patula
Triticum sp.
Vicia sp.
Vicia faba
سایر
788
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1200
900
600
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,868 عبارت است از 4.82. نمره کمینه 2.20 و نمره بیشینه 6.55 است.