جزییات موسسه

Banco de Germoplasma - Universidade da Madeira
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۲٫۶۵۹۱۱
طول جغرافیایی
‎−۱۶٫۹۲۴۳۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
fababean
pea
chickpea
نامشخص
۱٬۷۸۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common bean
۴۹۶
faba bean
۴۸
pea
۳۳
runner bean
۱۳
soya
۲
سایر
۲
نامشخص
۱٬۲۷۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Vicia
Beta
Triticum
Lathyrus
سایر
۶۱۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Beta patula
Triticum sp.
Vicia sp.
Vicia faba
سایر
۷۸۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,868 عبارت است از 5.26. نمره کمینه 2.20 و نمره بیشینه 6.25 است.